ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  

วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2557
ภาพหน้าปก.jpg  รายละเอียด 

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระ้เกียรติเนื่องใน "วันฉัตรมงคล" ปีพุทธศักราช 2557

ปกฉัตรมงคล2.jpg   รายละเอียด
การจัดประชาคมสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่หมู่บ้าน ตำบล ทับยา  อำเภอ อินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี  วันที่  5  มิถุนายน 2557
หน้าปกปรองดอง.jpg   รายละเอียด
 ภาพบรรยากาศการปรองดองสมานฉันท์  เจ้าพนักงานสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน  2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
พบลูกน้อง_ปก03.jpg   รายละเอียด
นายสันติ ชื่นชม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  พบปะนักเรียนหน้าเสาธง
ในโครงการ  ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาบายมุขอื่นๆ  ณ  โรงเรียนศรีอุดม
วันที่ 24 มิถุนายน  2557  เวลา  08.00 น.
ปกยาเสพติด01.jpg   รายละเอียด
นางสาวสุปราณี  เสมอพันธุ์  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  ฝ่ายปราบปราม  และ
นางน้ำเพชร ศรีจันทร์ดี  เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  ฝ่ายปราบปราม
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี  ได้ตรวจสถานบริการอำเภอท่าช้าง
ปกท่าช้าง.gif  รายละเอียด
นายสุรชาติ  เพียรการค้า  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  รักษาราชการแทน
สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี และคณะ  ร่วมโครงการ การจัดระเบียบสังคม และ
เฝ้าระวังสถานประกอบการ
สถานบริการ01.jpg   รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ช่องทางร้องเรียน.jpg  รายละเอียด
นางสาวสุปราณี  เสมอพันธุ์  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  และ  นางน้ำเพชร  ศรีจันทร์ดี
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  ฝ่ายปราบปราม  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ร่วมกิจกรรม  ปรองดองกับชาวบ้าน  หมู่ 5 ตำบล ทับยา อำเภอ อินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2557
ปกหมู่5ทับยา.gif  รายละเอียด
นายสุรชาติ  เพียรการค้า  นักวิชาการสรรพสามิต และคณะ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 4 พระ และประชาชนในหมู่ 4 คำบล ทับยา  อำเภอ อินทร์บุรี  จังหวัด สิงห์บุรี
ร่วมแรงพัฒนาหมู่บ้าน  กวาดพื้นลานบริเวณวัดสุทธาวาส (วัดใหม่) 
 

ปกหมู่ 4 ทับยา.gif  รายละเีอียด

นางสาววิรวัลย์  อนุรัตนานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 1
ได้มาตรวจดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรด้านคุณภาพบริหารจัดการ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี  

ปกภาคตรวจ.gif  รายละเอียด  
นางสาวบุศรา  ทองโผ  สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี  พร้อมคณะ  ร่วมโครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ( CSR ) และ เป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ (CRM) ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการนิคมการเกษตร "เกษตรอินทรีย์"
จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557
ปกยโสธร.gif   รายละเอียด  
นางสาวบุศรา ทองโผ  สรรพสามิตพื้นที่สิงหบุรี  พร้อมคณะ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ข้าวสาร  อาหารแห้ง แก่พระสงฆ์  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ  บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)
ปกแม่57.gif รายละเอียด 
นายสุรชาติ  เพียรการค้า  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมคณะ
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณบึงกระเจ็ด
หมู่ 7  ต.หัวไผ่  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2557 
ปกปล่อยปลา57.gif รายละเอียด  
นางสาวบุศรา  ทองโผ  สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี  พร้อมคณะ  ร่วมทำบุญตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้ง  " มหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุข ให้คนในชาติ"
วันที่ 2 กันยายน 2557  เวลา  07.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเดิม
ปกตักบาตรสมานฉันท์.gif รายละเอียด 

นางสาวบุศรา  ทองโผ  สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี และ นายปรีชา เตยหอม
นักจัดการงานทั่วไปงานชำนาญการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
เข้าร่วมพิธี "บูชาพระพรหมสิงห์บุรี" ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 10
กันยายน 2557  ณ  บริเวณเทวลัยพระพรหม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
ปกหน้าพระพรหม57.gif รายละเีอียด 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ค่านิยมหลัก.jpgรายละเอียด  
การดำเนินการด้านมาตรฐานการให้บริการ
หน้าเว็บมาตรฐานบริการ.jpg รายละเอียด I_NEW.gif
นางสาวบุศรา ทองโผ สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี ร่วมลงนามถวายพระพร
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณชั้นล่าง
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  อาคารหลังใหม่
หน้าหลักถวายพระพร.gif รายละเอียด I_NEW.gif
นางสาวบุศรา ทองโผ สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี พร้อมคณะ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโว
ณ วัดพระนอนจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557
หน้าหลักเทโว.gif รายละเอียด I_NEW.gif